Lomholt Mail Art Archive

Index: Teresinka Pereira

The Sellout, 0015 1980-00-00

Teresinka Pereira, USA

Boulder, CO, USA
Printed matter
Magazine
28 x 22
23
teresinka pereira, mail art, poetry, visual poetry
M 1980 00 00 pereira no 1 001
M 1980 00 00 pereira no 1 002
M 1980 00 00 pereira no 1 003