Lomholt Mail Art Archive

Index: Teresinka Pereira

The Sellout 1980-00-00

Teresinka Pereira, USA

Boulder, CO, USA
Printed matter
Magazine
21.7 x 14
36
teresinka pereira, mail art, poetry, visual poetry
M 1980 00 00 pereira no 2 001 M 1980 00 00 pereira no 2 004
M 1980 00 00 pereira no 2 002 M 1980 00 00 pereira no 2 005
M 1980 00 00 pereira no 2 003 M 1980 00 00 pereira no 2 006