Lomholt Mail Art Archive

Index: Teresinka Pereira

Alternative 1982-00-00

Teresinka Pereira, USA

Boulder, CO, USA
Printed matter
Magazine
21.7 x 14
40
teresinka pereira, alternative
M 1982 00 00 pereira no 2 001 M 1982 00 00 pereira no 2 004
M 1982 00 00 pereira no 2 002
M 1982 00 00 pereira no 2 003