Lomholt Mail Art Archive

Index: Art d'Ameublement

Interregionale Mehrwert Vorstellung 1985-12-20

Art d'Ameublement, West Germany

Bielefeld, West Germany
Printed matter
Letter, Envelope
59.5 x 20
2
art dameublement, manfred jurasek - grunmull, chaos computer club - nachtliche hacktick, angelika maiworm - echo, f o kopp - eigenkonstruktionen, arthur koppelmann - aufbruch, k becker and e rochas - monoton
M 1985 12 20 art dameublement 001
M 1985 12 20 art dameublement 002